Περιορισμένες Εκτομές

Περιορισμένες εκτομές αναφέρουμε όλες εκείνες τις εκτομές παρεγχύματος που δεν περιλαμβάνουν ολόκληρες δομές του πνέυμονα, δηλαδή αναφέρονται σε εκτομή μικροτέρων δομών από τον λοβό. Έτσι η ανατομική εκτομή ενός τμηματικού ή υποτμηματικού βρογχοπνευμονικού τμήματος θεωρείται περιορισμένη εκτομή, ενώ η μη ανατομική εκτομή ενός τμήματος του παρεγχύματος χωρίς να απολινωθούν τα αγγεία του, αποτελεί μια σφηνοειδή εκτομή. Οι εκτομές αυτές είναι αποδεκτές χειρουργικά και ογκολογικά, εγκυμονούν ωστόσο ένα ποσοστό γύρω στο 10-12% της τοπικής υποτροπής, όταν πρόκειται για εφαρμογή της εκτομής σε κακοήθεια. Όταν η εκτομή περιλαμβάνει ξεχωριστή παρασκευή και απολίνωση των αγγείων και του βρόγχου που αιματώνουν και αερίζουν αντιστοίχως αυτό το βρογχοπνευμονικό τμήμα, τότε η εκτομή μας προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της περιορισμένης εκτομής και στόχο έχει την διαφύλαξη πενυμονικού περεγχύματος σε ασθενείς με οριακές τιμές σπιρομέτρησης.
Κυρίως έχουν επικρατήσει οι σφηνοειδείς εκτομές.
Εφαρμόζονται τις περισσότερες φορές σε καλοήθεις καταστάσεις του πνεύμονα (καλοήθεις όζοι, φυματώματα, μυκητώματα κ.α.), αλλά και σε κακοήθειες. Ειδικότερα σε μεταστασεκτομές αλλά και σε ογκεκτομές πρωτοπαθών όγκων σε ασθενείς με ήπια αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν θα ανεχόντουσαν μια ανατομική εκτομή της τάξεως της λοβεκτομής. Κατά κανόνα με αυτές εξαιρούμε «σφηνοειδώς» την βλάβη επί υγιών ορίων όταν αυτό είναι εφικτό. Τα παρακάτω σχήματα επιδεικνύουν τους τρόπους εκτομής.

Δημοφιλέστερα

Σχετικά Άρθρα

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα συνοδεύεται από παρουσία μεγάλης ποσότητας …